Marudhara Industries Association

Past Office Bearer(s)


Year Precident Vise Precident Secretery Junior Secretery Treasurer
1
2
3 2016-17 Sh. Yogesh Maheshwari Sh. Ashok S. Tater Sh. Rakesh K. Bansal Sh. Nilesh Sancheti Sh. Dilip Soni
4 2015-16 Sh. Upendra Bhansali Sh. Yogesh Maheshwari Sh. Ashok S. Tater Sh. Mukesh Khatri Sh. Dilip Soni
5 2014-15 Sh. Upendra Bhansali Sh. Yogesh Maheshwari Sh. Ashok S. Tater Sh. Mukesh Khatri Sh. Neeraj Surana
6 2013-14 Sh. Pradeep Dakalia Shr. Upendra Bhansali Sh. Yogesh Maheshwari Sh. Neeraj Surana Sh. R.N. Solanki
7 2012-13 Sh. Pradeep Dakalia Sh. Upendra Bhansali Sh. Yogesh Maheshwari Sh. Neeraj Surana Sh. R.N. Solanki
8 2011-12 Sh. Umesh Lila Sh. Pradeep Dakalia Sh. Upendra Bhansali Sh. R.N. Solanki Sh. Neeraj Surana
9 2010-11 Sh. Umesh Lila Sh. Pradeep Dakalia Sh. Upendra Bhansali Sh. R.N. Solanki Sh. Sunil Mohnot
10 2009-10 Sh. Kamal Singhvi Sh. Umesh Lila Sh. Pradeep Dakalia Sh. G.R. Maloo Sh. Rakesh Bansal
11 2008-09 Sh. Kamal Singhvi Sh. Umesh Lila Sh. Pradeep Dakalia Shri G.R. Maloo Sh. Rakesh Bansal
12 2007-08 Sh. S.K. Sharma Sh. Kamal Singhvi Sh. Umesh Lila Shri Rakesh Bansal Shri Rahul Singhvi
13 2006-07 Sh. S. K. Sharma Sh. Kamal Singhvi Sh. Umesh Lila Sh. Rakesh Bansal Sh. Rahul Singhvi
14 2005-06 Sh. Kamal Mehta Sh. Sunil Mohnot Sh. Kamal Singhvi Sh. Rahul Singhvi Sh. G.R. Maloo
15 2004-05 Shri Kamal Mehta Sh. Vinod Johari Sh. Kamal Singhvi Sh. Rahul Singhvi Sh. Sunil Mohnot
16 2003-04 Sh. K.N. Kansara Sh. Kamal Mehta Sh. Vinod Johari Sh. Sunil Mohnot Sh. Kamal Singhvi
17 2002-03 Sh. K.N. Kansara Sh. Kamal Mehta Sh. Vinod Johari Sh. Sunil Mohnot Sh. Kamal Singhvi
18 2001-02 Sh. Sunil Parihar Sh. B.L. Chopra Sh. Kamal Mehta Sh. Kamal Singhvi Sh. Narendra Chhajer
19 2000-01 Sh. Sunil Parihar Sh. K.N. Kansara Sh. Kamal Mehta Sh. Kamal Singhvi Sh. Narendra Chhajer
20 1999-00 Sh. R.P. Agarwal Sh. K.N. Kansara Sh. G.K. Garg Sh. M.D. Chandak Sh. Kamal Mehta
21 1998-99 Sh. P.M. Sethia Sh. Sharad Moondra Sh. K.N. Kansara Sh. M.D. Chandak Sh. Kamal Mehta
22 1997-98 Sh. P.M. Sethia Sh. Sharad Moondra Sh. K.N. Kansara Sh. M.D. Chandak Sh. Kamal Mehta
23 1996-97 Sh. P.M. Sethia Sh. Sharad Moondra Sh. K.N. Kansara Sh. M.D. Chandak Sh. Kamal Mehta
24 1995-96 Sh. D.D. Lohiya Sh. N.K. Boob Sh. G.K. Garg Sh. M.D. Chandak Sh. N.R. Mandhana
25 1994-95 Sh. D.D. Lohiya Sh. N.K. Boob Sh. G.K. Garg Sh. M.D. Chandak Sh. N.R. Mandhana
26 1993-94 Sh. B.L. Soni Sh. N.K. Boob Sh. Sh. S.C. Sharma Sh. M.D. Chandak Sh. N.R. Mandhana
27 1992-93 Sh. N.R. Dhariwal Sh. N.K. Boob Sh. S.K. Sharma Sh. P.M. Jain Sh. L.R. Parekh
28 1991-92 Sh. N.R. Dhariwal Sh. N.K. Boob Sh. S.M. Jangid Sh. S.K. Sharma Sh. M.D. Chandak
29 1990-91 Sh. S.V. Lohiya Sh. S.M. Jangid Sh. S.K. Duggar Sh. Rajendra Rathi Sh. M.D. Chandak
30 1989-90 Sh. S.V. Lohiya Sh. Govind Chugani Sh. S.K. Duggar Sh. Rajendra Rathi Sh. S.M. Jangid
31 1988-89 Sh. P.M. Sethia Sh. S.V. Lohiya Sh. S.K. Duggar Sh. K.L. Mathur Sh. C.C. Bhandari
32 1987-88 Shri N.R. Dhariwal Sh. S.V. Lohiya Sh. S.K. Duggar Sh. Sunil Parihar Sh. C.C. Bhandari
33 1986-87 Shri N.R. Dhariwal Shri R.P. Agarwal Shri S.C. Sharma Sh. S.C. Sharma Sh. L.R. Parekh
34 1985-86 Shri N.R. Dhariwal Shri R.P. Agarwal Shri S.C. Sharma Sh. S.C. Sharma Sh. L.R. Parekh
35 1984-85 Sh. D.D. Lohiya Shri R.P. Agarwal Shri N.R. Dhariwal Sh. S.C. Sharma Sh. L.R. Parekh